รายละเอียดบุคลากร

2. กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ปิยปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ )

เบอร์โทร : 032-337258
อีเมล์ : mpiyapunya@gmail.com ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หลวงผาด
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
อีเมล์ : somluang@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล กองทอง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกัญญา ดูชาติรัมย์
ตำแหน่ง : นักวิเคาะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : sirikunyamuii2538@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล : วิกรานต์ งะสมัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
อีเมล์ : n.wigran@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราวรี แจ่มศรี
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : hss05rb@gmail.com
(จ้างเหมา)
 


กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรม และประสานกับเขตบริการสุขภาพ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คำของบประมาณประจำปี ควบคุม กำกับ ประเมินรายงานผลการปฎิบัติงาน นิเทศ ติดตามงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และสุขภาพภาคประชาชน ศึกษาพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยสนับสนุนนโยบายพิเศษ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร