KM จัดการองค์ความรู้๐ คู่มือการใช้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ คู่มือแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ฉบับปี 2561 เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3 แนวทางการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
โรงพยาบาลรัฐ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ.2554
เล่มที่ 4 รวมกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับสถานพยาบาล

๐ ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบในการอบรมเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน

๐ การตรวจอาคารและบำรุงรักษาอาคาร

๐ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สต.

๐ คู่มือทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน

๐ คู่มือทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล๊อก

๐ คู่มือบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง