ประกาศเจตจำนงสุจริต
ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5


๐ ประกาศเจตจำนงสุจริต 2566

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565