ลำดับ สถานปฎิบัติงาน วันที่ ทีม
1 โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี 13-14 พ.ย. 61 ทีม1
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี 15-16 พ.ย. 61 ทีม1
3 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 19-23 พ.ย.61 ทีม1
4 โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 26-30 พ.ย. 61 ทีม1
5 ประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 5 จ.ราชบุรี
6-7 ธ.ค. 61 เจ้าหน้าที่
6 โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี 11-12 ธ.ค. 61 ทีม2
7 โรงพยาบาลเจ็ดสะเมียน จ.ราชบุรี 13-14 ธ.ค. 61 ทีม2
8 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 17-21 ธ.ค. 61 ทีม1
9 โรงพยาบาลเจ้าพะยายมราช จ.สุพรรณบุรี 24-28 ธ.ค. 61 ทีม2