ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
12 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 14-18 ม.ค. 62 ทีม1
13 โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 21-25 ม.ค. 62 ทีม2
14 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 28-30 ม.ค. 62 ทีม1
15 โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี 28-30 ม.ค. 62 ทีม2
16 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 30ม.ค.-1ก.พ.62 ทีม1
17 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 30ม.ค.-1ก.พ.62 ทีม2
18 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 4-8 ก.พ. 62 ทีม2
19 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวนคีรีขันธ์ 11-15 ก.พ. 62 ทีม1
20 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 25ก.พ.-1มี.ค.62 ทีม2
21 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 4-6 มี.ค. 62 ทีม1
22 โรงพยาบาลปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 4-6 มี.ค. 62 ทีม2
23 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี 6-8 มี.ค. 62 ทีม1
24 โรงพยาบาลเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี 6-8 มี.ค. 62 ทีม2
25 โรงพยาบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 11-15 มี.ค. 62 ทีม1
:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::