ลำดับ สถานปฎิบัติงาน วันที่ ทีม
1 โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี 13-14 พ.ย. 61 ทีม1
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
จ.ราชบุรี
15-16 พ.ย. 61 ทีม1
3 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 19-23 พ.ย.61 ทีม1
4 โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 26-30 พ.ย. 61 ทีม1
5 ประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 5 จ.ราชบุรี
6-7 ธ.ค. 61 เจ้าหน้าที่
6 โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี 11-12 ธ.ค. 61 ทีม2
7 โรงพยาบาลเจ็ดสะเมียน จ.ราชบุรี 13-14 ธ.ค. 61 ทีม2
8 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 17-21 ธ.ค. 61 ทีม1
9 โรงพยาบาลเจ้าพะยายมราช จ.สุพรรณบุรี 24-28 ธ.ค. 61 ทีม2
10 โรงพยาบาลด้านช้าง จ.สุพรรณบุรี 2-4 ม.ค.62 ทีม1
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
จ.สุพรรณบุรี
7-11 ม.ค. 62 ทีม2
12 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 14-18 ม.ค. 62 ทีม1
13 โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 21-25 ม.ค. 62 ทีม2
14 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 28-30 ม.ค. 62 ทีม1
15 โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี 28-30 ม.ค. 62 ทีม2
16 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 30ม.ค.-1ก.พ.62 ทีม1
17 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 30ม.ค.-1ก.พ.62 ทีม2