ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์์ ....

( อ่านเพิ่มเติม )
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ทีบริเวณหน้าองค์
การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ....

( อ่านเพิ่มเติม )

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5
จังหวัดราชบุรีได้เดินทางไปเข้าร่วม
สำรวจเรียนรู้งานร่วมกับกองวิศวกรรม
การแพทย์ ....

( อ่านเพิ่มเติม )
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวย
การด้านปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัด
ราชบุรี ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทาน ....

( อ่านเพิ่มเติม )

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนัก
งานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัด
ราชบุรี ได้ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ....

( อ่านเพิ่มเติม )
 
วันที่ 25-26 ตุลาคม2561 เจ้าหน้าที่
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5
ราชบุรีได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ....

( อ่านเพิ่มเติม )