ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ทีเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางเข้าไป ดำเนิน
การสำรวจระบบไฟฟ้า ....
( อ่านเพิ่มเติม )
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ได้ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมหมอชวนวิ่ง ....
( อ่านเพิ่มเติม )

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 5 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะทีม กอง
แบบแผนได้ลงพื้นที่สำรวจฟื้นฟู ....


( อ่านเพิ่มเติม )
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 5 จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ....


( อ่านเพิ่มเติม )

วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มตรวจ
สอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน ....


( อ่านเพิ่มเติม )
 
วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัด
ราชบุรี ร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ด้ส่งทีมเจ้าหน้าท
ี่ (พิเศษเฉพาะกิจ) ลงพื้นที่ติดตาม
และตรวจสอบความเสียหาย ....
( อ่านเพิ่มเติม )

*** สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ >>> www.facebook.com/hss05rb/ <<<