การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเดือนมกราคม 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟในห้องประชุม
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมติดฉากเวที สำหรับการจัดอบรม
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลหน้าเวทีประประชุมสุขศาลา
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ (รบ.ค.170)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ (รบ.ค.105)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมเวที สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเชื่อมต่อระหว่างวิทยุคมนาคมกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเดือนธันวาคม 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดค่าเปอร์เซ็นต์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กพ 707 ราชบุรี
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเล่มและถ่ายเอกสาร
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมหน้าเวที
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 6 เดือน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 2 ตู้
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จัดอบรมโครงการส่งเสริม พัฒนารับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัล
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับโครงการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับถ่ายเอกสารของโครงการอบรมฯ
ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก 10 กล่อง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(ELECT1.1)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(60-003)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 3 เดือน