เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๕ จังหวัดราชบุรี

รวมทั้งหมด ๘ จังหวัด