รายละเอียดบุคลากร

5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
( หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม )
เบอร์โทร : 032-337258
อีเมล์ : Srisakul50@hotmail.com 

งานอาคาร งานสภาพแวดล้อม


ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล กองทอง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
(หัวหน้างานอาคาร)
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร์ เปรมบำรุง
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
(หัวหน้างานสภาพแวดล้อม)
อีเมล์ : r_machine29@hotmail.com


ชื่อ : นายศิวา นาคอ้าย
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อีเมล์ : siwa.civil@gmail.com

ชื่อ : นายสารพันธุ์ วงค์บุญมา
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อีเมล์ : saraphan_2516@hotmail.com
ชื่อ : นายธนกร แย้มสุข
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อีเมล์ :

ชื่อ : นายโชคชัย เมืองธรรม
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ :
ชื่อ : สุเทพ เสียงแก้ว
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ :
   


กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมด้านอาคารที่สอดคล้องกับกฎที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขไปใช้ ดำเนินงาน ออกแบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานบริการสุขภาพ และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงาน ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี่ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกียวข้อง ถ่ายทอด
องค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี่ นวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ สร้าง พัฒนา เครื่อข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประสานและดำเนิน
การเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุขร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง