ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2564
แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ระยะ 5 ปี ( 2562 - 2566 )
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( 2564 - 2566 )

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี ( 2564- 2568 )
แผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี ( 2560-2579 ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566
๐ ร่าง Action plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
๐ แจ้งการขออนุมัติโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพฯ E-social welfare ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๐ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๐ โครงการงบดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ พ.ศ. 2566
๐ แจ้งการขออนุมัติโครงการ รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๐ แผนปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2565
๐ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
๐ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (รอบ2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพประจำปี 2565
๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่สู่การปฎิบัติ ระดับเขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
๐ โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5
โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานของผู้รับบริการ รอบ 5 เดือน
รายงานผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานของผู้รับบริการของหน่วยงาน

 

   


รายงานประจำปี งบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2564
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติกการเสริมสร้างคุณธรรมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด
๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอสม. ในการดำเนินงานป้องกัน Covid - 19 เขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19 เขตสุขภาพที่ 5 (งบกลาง กรมสบส)
๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาคประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสุขภาพที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน อสม. ในการเฝ้าระวัง COVID-19
กระบวนการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
กระบวนการ สนับสนุน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อสม. พร้อม แนะนากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK

หน้า 1 - >> ไปหน้า 2