แผนปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานหลัก ฉบับที่ 4
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานสนับสนุน ฉบับที่ 4
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการฯ 2566
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( 2564 - 2566 )
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี ( 2564- 2568 )
แผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี ( 2560-2579 )

 


๐ ขออนุมัติปรบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
๐ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
๐ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
๐ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๐ แผนปฏิบัติราชการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง 3 ปี พ.ศ.2568-2570
๐ รายงานนโยบายไม่รับของขวัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
๐ นโยบายควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
๐ อนุมัติโครงการ พ.ศ.2567
๐ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
๐ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนายกระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการดำเนินการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในชุมชน ปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการส่งเสริม ควบคุมกำกับงานวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2567

   

หน้า 1 - >> ไปหน้า 2
ไปหน้า 3
ไปหน้า 4