การจัดซื้อจัดจ้างแบบ E - Bidding ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอสิกส์(e-bidding)


ราคากลาง


ผลการพิจารณาสอบราคา