รายละเอียดบุคลากร

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงานชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยนา หมวดวัด
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
( หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน )

เบอร์โทร : 032-337258
อีเมล์ : nunawow20@gmail.com

งานพัสดุ งานธุรการ งานการเงิน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิวิมล สีกะมุด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้างานพัสดุ)
อีเมล์ : sasivimonn11@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล : นางนพนันท์ ขำจา
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔
(หัวหน้างานธุรการ)
อีเมล์ : noppanun2517@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักขนา ติมนาค
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้างานการเงิน)
อีเมล์ :
ชื่อ : น.ส.บุหงา สมัยสมภพ
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ระดับ ส ๔
อีเมล์ :

ชื่อ : นางเยาวรี ภู่มาลัย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔
อีเมล์ :

ชื่อ : น.ส.เสาวลักษ์ กุลสาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : saowalak.kunlasan
@hotmail.com
ชื่อ : น.ส.กมลรัตน์ สมัยสมภพ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
อีเมล์ : kamonrat.samaisomphop
@gmail.com
(จ้างเหมา)

ชื่อ : นายนัทวุฒิ เรืองทรัพย์
ตำแหน่ง : นิติกร
อีเมล์ : jthestar1993@hotmail.com
   
ชื่อ : นายชยธร ชุวานนท์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
(จ้างเหมา)

ชื่อ : นางเฉลียว สุวรรณประทีป
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓
อีเมล์ : leawsri@hotmail.com
   
ชื่อ : นางสายบัว แก้วคำ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านทำความ
สะอาด
(จ้างเหมา)

ชื่อ : ศุภชาติ ชูจงกล
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๓
อีเมล์ :
   
ชื่อ : นายสมพร จินดา
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านรักษาความ
ปลอดภัย
(จ้างเหมา)
ชื่อ : น.ส.เหมือนฝัน เครือด้วง
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล
อีเมล์ : m0658266937@gmail.com
(จ้างเหมา)
   
ชื่อ : นายศิลป์ เยียระยงค์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านรักษาความ
ปลอดภัย
(จ้างเหมา)
       


กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่) ดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชีบริหารจัดการ เทคโนโลยี่
สารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณ ให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินงานด้านกฎหมาย
กฎระเบียบและการบริหารจัดการข้อร้องเรียน