รายละเอียดบุคลากร

4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

 
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ โขวุฒิธรรม
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
( หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ )

เบอร์โทร : 032-337258
อีเมล์ : thep1962@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นายอนุภาพ สีกะมุด
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิตร น้ำใจดี
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล์ : pornjunyong@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุธ สุวรรณบท
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิสันต์ ขำดีธนาวงศ์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อีเมล์ : rangsan_172@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล เรืองจิตร์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อีเมล์ : Chumpol3883@outlook.co.th
 

ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ แก้วยอด
ตำแหน่ง : หัวหน้าข่างเครื่องยนต์
อีเมล์ :
 


กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงได้ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความ
เสียงสูง ควบคุม กำกับ การมีการใช้ระบบสื่อสารเพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบริการ
จัดการระบบ ซ่อมบำรุง ของหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ทั้ง 6 ด้าน ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคาะห์ วิจัย พัฒนา การดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี่นวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ ร่วมประเมินผลการใช้เทคโนโลยี่ นวัตกรรมด้วนวิศวกรรมการแพทย์ สร้าง พัฒนาเครื่อข่าย ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกียวข้อง