ประกาศเจตนารมณ์
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5


ขั้นตอนที่ 1
๐ คำสั่งองค์กรคุณธรรม 2566
๐ แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ศบส.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 2
๐ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๐ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๐ ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 3
๐ การดำเนินการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
๐ แบบรายงานแบบประเมินพฤติกรรม ศบส.5
๐ รายงานตามแผนการองค์กรคุณธรรม
๐ รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 4
๐ กิจกรรมยกย่อง เชิดชูกียรติ บุคลากร ในหน่วยงานภายใน/ภายนอก
๐ กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 5
๐ องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อมเป็น แหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆได้
๐ ผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรอบ 12 เดือน
๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อื่นๆ
๐ เอกสารประเมิน ITA ระดับกรม ปี 2566
๐ แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๐ แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๐ แผนบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
๐ บันทึกข้อความแผนบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐ แบบสรุปรายงานนโยบายไม่รับของขวัญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------